top of page


Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a WhiteLight Photography szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatosan

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

 

 

I. Az adatkezelő

WhiteLight Photography

székhelye: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 7.

telefonszám: 0670/772-1243

honlap: www.feherdani.com

e-mail: whitelightphoto7@gmail.com

II. Az adatkezelés jogalapja és célja

 

1. Az érintettel kötött megállapodás során az érintettre vonatkozó személyes adatok megadása kapcsán:

a) Az adatkezelés célja az érintettel való megállapodás megkötése, valamint az érintettel való kapcsolattartás.

b) Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontján alapul, azaz: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

c) Az adatkezelés során az érintettek következő személyes adatait kezeli az adatkezelő: családi és utónév, lakcím, telefonszám.

 

2. Az érintettről készült fénykép- videófelvétel kapcsán:

a) Az adatkezelés célja az adatkezelő honlapján, valamint közösségi oldalain (Facebook, Instagram, MyWed, Say Yes) az érintettre vonatkozó felvételek megjelenítése az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése érdekében.

b) Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése a) pontján alapul, azaz:  az érintett hozzájárulását adta személyes  adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

 

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama.

a) Adatkezelő a kezelt adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.

b) Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

c) Az adatok a

 1. megállapodáson alapuló adatkezelés esetén a megállapodásban foglaltak teljesítését követő 30 napig tárolhatók,

 2. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig tárolhatóak.

 

IV. Önt mint érintettet megillető jogosultságok:

a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett személy részére szóló tájékoztatásnak egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie.

b) Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a vonatkozó jogszabályokban felsorolt információkhoz hozzáférjen. A betekintést az adatkezelő a személyazonosság ellenőrzése után csak a jogosult részére teljesíti, kizárólag az érintett adatkezelését illetően.

c) Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

d) Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek fennállása esetén.

 

Az adatkezelés törlésére irányuló jog biztosítása során az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül vizsgálja meg:

 • a személyes adatokra szükség van-e még abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonta-e az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozott-e az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történt, és az érintett tiltakozott-e az adatkezelés ellen;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték-e;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt kell-e törölni;

 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került-e sor;

 • az érintett tiltakozott-e az adatkezelés ellen;

 • az érintett tiltakozott-e a profilalkotás ellen.

Az adatkezelő, amennyiben az adatok törlésének feltételei fennállnak, indokolatlan késedelem nélkül elvégzi azok törlését az érintett rendelkezésének megfelelően.

e) Korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyre tekintettel az adatkezelő csak tárolhatja, de más formában nem kezelheti az érintett személyes adatait.

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül korlátozza az adatkezelést az alábbiak esetén:

 • ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

 • amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kérte azok felhasználásának korlátozását,

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg meg nem állapítható, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

f) Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokról másolatot kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adatkezelő által kezelt személyes adatokról a másolat kizárólag az érintett személyazonosságának ellenőrzése után adható ki.

g) Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

 

V. Jogérvényesítési lehetőség

a) Amennyiben az adatvédelem körébe tartozó adatok kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, úgy forduljon az adatkezelőhöz.

b) Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben az adatvédelem körébe tartozó adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, és az adatkezelő eljárásával nem ért egyet, úgy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

A hatóság elérhetősége:

c) Bírósági eljárás indítása

Ha Önt, mint érintettet jogainak gyakorlásával vagy a személyes adatok kezelése során jogsértés éri, polgári peres eljárást kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

bottom of page